Hiện tại trang web của Trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện, Kính mong quý vị thông cảm. Nếu có những góp ý hoặc tin bài mới liên quan đến hoạt động của Trung tâm, kính mong quý vị gửi phản hồi đến chúng tôi để chúng tôi đưa vào trang web.

Trân trọng  cảm ơn